FAQ

Otázka: Proč program neprobíhá v celé ČR? Plánuje se zapojení i jiných krajů než dosud? 

Odpověď: Tento program disponuje finančními prostředky, které mu nedovolují realizovat program ve více než pěti krajích, tj. ve spolupráci s pěti lokálními partnery. Celorepublikový rozměr má program – prostřednictvím šestého lokálního partnera, kterým je Nadace Terezy Maxové si žádost o grant mohou s svým projektem podat mladí lidé ze všech dětských domovů v České republice.
Ani v příštím (třetím) ročníku se tedy nepočítá s rozšířením do dalších krajů. 

Otázka: Program probíhá v 5 krajích ČR – jak byly tyto kraje vybrány? 

Odpověď: Výběr těchto regionů (Pardubický, Ústecký, Moravskoslezský, Pražský, Jihomoravský kraj) proběhl na základě kombinace dvou kritérií – procentuální výše nezaměstnanosti v daném kraji a zároveň existence zkušené a profesionální neziskové organizace zaměřené na dobrovolníky a mladé lidi, které byly následně do programu přizváni jako tzv. lokální partneři.

Otázka:Kdy a jak vznikl program Make a Connection?

Odpověď: Program Make a Connection byl založen v dubnu roku 2000 a je výsledkem partnerské spolupráce mezi nadací International Youth Foundation (IYF) a společností Nokia. Make a Connection je nadnárodní, několikaleté partnerství, jehož hlavním cílem je podpora pozitivního rozvoje mladých lidí a to prostřednictvím snahy o zlepšení jejich vztahů ke komunitě, rodině, vrstevníkům i k sobě samým. 

Můžete krátce představit International Youth Foundation (IYF)?

Odpověď: Mezinárodní nadace pro děti a mládež (IYF) se sídlem v Baltimoru, je jednou z největších nadací na světě, zaměřujících se na děti a mladé lidi. Její partnerské organizace v jednotlivých zemích disponují odbornými znalostmi zkušenostmi a v oblasti rozvoje dětí a mládeže jsou všeobecně uznávány jako profesionálové ve svém oboru. Společně pak rozvíjejí a podporují jedny z nejefektivnějších programů, které dnes pro mladé lidi existují. 

Otázka: Jedná se o program mezinárodní – které země se ho účastní? 

Odpověď: K lednu 2003 probíhá tento program v 13 zemích, a to: Brazílii, Číně, České republice, na Filipínách, v Jižní Koreji, Jižní Africe, Kanadě, Maďarsku, Mexiku, Německu, v Polsku, Thajsku a ve Velké Británii. Cílem je postupně rozšiřovat tento program i do dalších zemí. 

Otázka: Jak dlouho bude tento program probíhat? 

Odpověď: Jedná se o dlouhodobý program spolupráce, který začal v dubnu roku 2000. V květnu roku 2001 byla podepsána další dohoda, týkající se rozšíření programu do dalších zemí, a to s platností do konce roku 2004. Mezi společností Nokia a IYF panuje oboustranná shoda ve snaze program zachovat a v průběhu příštích let ho dále rozšířit do dalších zemí. 

Otázka: Proč se Nokia rozhodla pro realizaci takovéhoto programu?

Odpověď: Nokia si dala za úkol, že chce mít kladný vliv na společnost i mimo rámec moderních technologií, výrobků a služeb, které lidem poskytuje. V partnerství s IYF se Nokia chce pokusit pomoci mladým lidem v různých zemích po celém světě v tom, aby dokázali nalézt své vlastní místo ve společnosti, usnadnit jim přístup ke vzdělání a získání nových praktických zkušeností. 

Otázka: Jakou částku investuje Nokia do tohoto programu? 

Odpověď: Dosud byla na program Make a Connection investována částka přibl. 13 000 000 USD. S rozšiřováním programu do dalších zemí se bude tato částka dále zvyšovat. 

Otázka: Jakým způsobem se Nokia podílí na realizaci programu? 

Odpověď: Společnost Nokia zajišťuje programu samozřejmě silnou finanční podporou. Ale nejen to – vrcholový management společnosti Nokia zaujal k výběru a zavádění jednotlivých národních programů velice aktivní přístup a rovněž jednotlivé regionální pobočky se velmi aktivně podílí na jeho implementaci. V rámci společnosti zároveň běží interní firemní program „Helping Hands“ v jehož rámci se zaměstnanci Nokia účastní lokálních programů Make a Connection jako dobrovolníci. 

Otázka: Je program v rámci Make a Connection stejný ve všech zemích? 

Odpověď: Přestože programy v jednotlivých státech spadají pod společný název Make a Connection, jsou vždy upraveny tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám jednotlivých zemí. Obě organizace, IYF i Nokia se shodují v názoru, že je třeba být citlivý k různým historickým, kulturním a společenským aspektům každé země. Díky tomu, že partnerské organizace IYF disponují právě těmito znalostmi, navrhují program Make a Connection vždy na míru tak, aby byly podchyceny místní potřeby příslušné země. 

Otázka: Kdo vytvořil návrh koncepce programu pro Českou republiku? ?

Odpověď: Program je vždy „ušit na míru“ nadací, která je v příslušné zemi partnerem IYF. Většinou se jedná o nadaci, působící v oblasti dětí a mládeže, která disponuje určitým know-how a samozřejmě i kreditem ve svém oboru. V České republice je touto partnerskou organizací Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), která vytvořila podobu tohoto programu pro Českou republiku. 

Otázka: Jaké důvody vedly k tomu, že program Make a Connection byl Českou republiku navržen právě takto?

Odpověď: Důvodů je hned několik: negativní jevy v naší zemi jako je kriminalita, drogová závislost, asociální chování mladých lidí – to jsou pro spoustu z nich důsledky nudy, nezájmu dospělých, nedostatečné seberealizace. V tomto smyslu jim program nabízí příležitost dělat něco svého – tedy projekty, které si sami navrhnou a zrealizují. Mladí lidé dnes rovněž nemají příliš příležitostí hrát nějakým způsobem aktivní roli v životě komunity, i když by o to třeba často stáli. Vedle toho jsme se zároveň snažili podchytit fakt slabé tradice dobrovolnictví v Čechách – a to právě v oslovení mladé generace, Prostřednictvím dobrovolnických projektů. V neposlední řadě program částečně supluje i školu, která dnes bohužel nepřináší praktické znalosti, schopnosti a dovednosti jako je např. projektový management, týmová spolupráce, řešení konfliktů, komunikační a interpersonální dovednosti, které jsou později zásadní pro uplatnění mladých lidí na trhu práce. 

Otázka: Jak dlouho a kde všude bude tento program v naší zemi probíhat? 

Odpověď: Program byl zahájen koncem dubna 2002 a bude trvat do roku 2005. Co se týče jeho rozsahu, bude probíhat v pěti pilotních krajích České republiky, kde bude realizován ve spolupráci s vybranými neziskovými organizacemi – tzv. lokálními partnery programu. Jedná se konkrétně o kraj Ústecký, Pardubický, Moravskoslezský, Jihomoravský a hlavní město Prahu. Šestým partnerem je Nadace Terezy Maxové, která realizuje program v dětských domovech po celé republice 

Otázka: Jsou nějak specifikovány oblasti, kterých by se projekty měly týkat? 

Odpověď: V zásadě jediným základním kritériem je podmínka, aby navržený projekt měl pozitivní přínos pro komunitu ve které mladí lidé žijí. Smyslem této obecné definice je neomezovat fantazii mladých lidí tom, co by chtěli pro ostatní udělat, co by chtěli změnit nebo zlepšit, jaký problém by ve svém okolí chtěli svým projektem zmírnit či odstranit. 

Otázka: Jakou částkou může být projekt mladých lidí v rámci tohoto programu podpořen? 

Odpověď: Maximální částka grantu, který může být vítěznému projektu udělen, je stanovena na 50 000 Kč. V této souvislosti je třeba zmínit fakt, že kromě grantuzískají členové účastnící se na podpořeném projektu i, nefinanční pomoc. Budou jim poskytnuta speciální školení v oblastech jako základy projektového a finančního managementu, týmové spolupráce, PR , fundraisingu apod. atd. 

Otázka: S tímto programem je v mnoha zemích světa spojen cíl „zdokonalování life skills mladých lidí“. Co se pod tímto pojmem „life skills“ skrývá? 

Odpověď: Jedná se o velmi obtížně přeložitelný výraz. Jsou to v zásadě celá suma schopností a dovedností, které člověku pomáhají získat uplatnění v podmínkách současného světa. Mezi ně patří: komunikační dovednosti, schopnost vyjádřit se a umět komunikovat s lidmi z odlišných prostředí nebo kultur; zvládat konfliktní situace, schopnost převzít roli prostředníka mezi ostatními zúčastněnými, ovládat vlastní agresi nebo hněv; schopnost spolupracovat ve skupině nebo týmu, schopnost přijímat kompromisy a vést ostatní; schopnost kreativního myšlení, inovativního řešení dané problematiky; sebeúcta a respekt vůči ostatním (tolerance k jiným kulturám); zodpovědnost za svůj vlastní život, odpovědnost ve vztahu k ostatním lidem.